Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název                                   Obec Hraběšín

 

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Hraběšín jako územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.  Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 

 

3. Organizační struktura           Starosta obce

                                               Místostarosta obce

                                               Zastupitelstvo obce  – 5 členů (pro funčkní období 2018 - 2022 od 31.12.2018 na základě rezignace člena zastup., bude                                                                   zastupitelstvo obce mít 4 členy)

                                               Finanční výbor

                                               Kontrolní výbor

 

                                                Obecní úřad

                                                Hospodářka obce

 

4. Kontaktní spojení                         

4.1. Kontatkní poštovní adresa     Obecní úřad Hraběšín

                                                        Hraběšín 14

                                                        286 01 Čáslav

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní    Obecní úřad Hraběšín

      návštěvu                                     Hraběšín 14

                                                         286 01 Čáslav

 

4.3 Úřední hodiny                           Čtvrtek 18:00 – 19:00

 

4.4 Telefonní čísla                         Obecní úřad           327 37 76 70

                                                      Starosta                  724 18 94 36

                                                      Místostarosta         732 60 10 47

 

4.5 Číslo faxu                                  327 37 76 70

 

4.6 Adresa internetové stránky       www.hrabesin.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny                     info@hrabesin.cz

 

4.8 Další elektronické adresy           Datová schránka: fpiam6x

 

5. Bankovní spojení                         443502309/0800

                                                      3648077389/0800

                                                      Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v

                                                       úředních hodinách

                                                              

6. IČ                                                00640069

 

7. DIČ                                             CZ00640069

 

8. Dokumenty                                    

8.1. Seznamy hlavních dokumentů      Rozpočtový výhled obce  (viz. záložka Hospodaření obce)

                                                        Zpráva o přezkoumání hospodaření obce (viz. záložka Hospodaření obce)

 

8.2. Rozpočet                                    (viz. záložka Hospodaření obce)

 

9. Žádosti o informace                      žádosti o informace se podávají

                                                            - písemně –  doporučený dopis zaslaný přes Českou poštu na adresu úřadu (viz. bod 4.2.)

                                                           - datová schránka (viz. bod 4.8)

                                                             

 

 

10. Opravné prostředky                    Způsob odvolání a jeho obsah:

·         odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu,

·         odvolání musí obsahovat popis podání, kterému nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

 

                   O odvolání rozhoduje:

·         obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

·         krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

                     Přehled lhůt a termínů

                      Lhůty

§  Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů

§  Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů

§  Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů

§  Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů

§  Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů

§  Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů

§  Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů

§  Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů

§  Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

§  Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001

§  Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

§  o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

§  kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

§  Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

§  Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

§  Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

§  Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

§  se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

§  jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

§  jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

§  jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

§  ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského

§  informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

.

Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

§  probíhajícím trestním řízení,

§  rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

§  plnění úkolů zpravodajských služeb

§  přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

§  činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského

nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení

§  provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

§  škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

§  knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

§  Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

§  kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

11. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obrace na obec jsou přístupny na obecním úřadě v úředních hodinách

 

12. Popisy postupů                            Návody pro řešení životních situací

                                                               http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

13. Předpisy

13.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Ústavní zákona č.2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku  České republiky
  • Zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 
 

13.2. Vydané právní předpisy

Obec  vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Právní předpisy obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

 

14. Úhrady za poskytování informací

      Položka                                                                                  Sazba

       Kopírování – A4 – jednostranně                                               1,50 Kč

       Kopírování – A4 – oboustranně                                                2,50 Kč

       Náklady spojené s odesláním informací žadateli           dle aktual.sazeb České        pošty

       Náklady spojené s vyhledáváním  informací          50,00 Kč/hod, účtuje se každá započatá čtvrthodina

                                                                     

15. Licenční smlouvy

15.1.                                                      Vzory licenčních smluv

              Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších                   předpisů

 

15.2. Výhradní licence                            Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

 

 

16. Výroční zpráva podle zákona             Výroční zpráva za rok 201X 

č. 106/1999 Sb.                                       (viz.záložka Výroční zprávy)

Máte doma staré fotografie Hraběšína a jeho okolí nebo staré pohlednice, které můžete zapůjčit k přenesení do elektronické podoby? 

Kontaktujte nás prosím na adrese:  kunasek.j@email.cz.

Kompletní fotografie týkající se Hraběšína v současnosti i minulosti naleznete na www.facebook.com/pages/Hrab%C4%9B%C5%A1%C3%ADn/126296490775012?sk=photos_stream&tab=photos_albums

 

Rádi uvítáme nápady na zlepšení našich internetových stránek.

Hraběšín naleznete také na Facebooku www.facebook.com/Hrabesin/   nebo na instagramu  https://www.instagram.com/hrabesin/

 

Právě připravujeme články o zajímavých místech v okolí obce, které mohou složit jako typ na výlet.

 

Pokud nenajdete požadované informace na našich internetových stránkách, můžete nás kontaktovat e-mailem.

Rádi Vám odpovíme.

Povodňový plán obce Hraběšín

 

Protipovodňová opatření obce Hraběšín

Upozorňujeme, že do 17.11.2019 je možné odložit na sběrném místě před "Starou hasičárnou" nebezpečné odpady. Po tomto termínu bude následně objednán odvoz NO. Více informaci na úvodní stránce.

 

Kontejner na velkoobjemový odpad

Upozorňujeme, že v obci byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner je určen na domovní odpad větších rozměrů, který se nevejde do běžných nádob na odpad
např. rozebraný nábytek, koberce, lina, keramická umyvadla, záchodové mísy, plastové vany atd.

Upozorňujeme, že kontejner není určen na 
Tříděný odpad:
kov - lze ukládat v přístřešku staré hasičárny
nebezpečný odpad - obaly a zbytek olejů, barev, zářivky, baterie, elektronika, pneumatiky - lze ukládat v přístřešku staré hasičárny
sklo, plasty, papír, nápojové kartóny, kuchyňské oleje - lze ukládat do označených kontejnerů u obecního úřadu
textil a boty - lze odevzdat do kontejneru na textil k další recyklaci - nejbližší v obci Krchleby

 

 

Fotogalerie Triatlon 2018

photos.google.com/share/AF1QipNUI5y7HUcQdizFt0hBB9jUA0Nj67dpDsNIzfw0iC3_rcI3pkuKeoxe-KIYK84Ntg?key=SDE2a05Qb2lmX3l0SXEwbUxZdHE3YW1hSmxaZnB3

www.svoboda.info/galerie/sport1/foto_do-12-rocniku-hrabesinskeho-triatlonu-odstartovalo-rekordnich-sedesat-zavodniku/

 

Fotogalerie Drakiáda 2017

www.facebook.com/pg/Hrabesin/photos/?tab=album&album_id=1689940111077301

 

Fotogalerie Triatlon 2017

goo.gl/photos/mBkDHVxd4KP1pvWQA

 

Fotogalerii původních plánů na výstavbu školy a související dokumentaci

naleznete na www.facebook.com/pg/Hrabesin/photos/?tab=album&album_id=1471400252931289

 

Kontejner na tuky oleje

Nově byl u budovy obecního úřadu, vedle ostatních nádob na tříděný odpad, umístěn kontejner na kuchyňské tuky a oleje. Kontejner není určen na motorové a mazné oleje. 

Oleje do kontejneru nevylevejte, ale vhazujte v PET lahvích. 

Poplatky za svoz komunálního odpadu
upozorňujeme na povinnost úhrady poplatků za svoz komunálního odpadu, která se týká osob s trvalým pobytem v obci Hraběšín i majitelů rekreačních objektů. Více v sekci úřadní deska

 

Fotogalerie z Hasičského plesu

www.svoboda.info/galerie/plesy/foto_hasici-v-hrabesine-si-uzili-tanec-piti-i-tombolu/?gallery=1

 

Sběr kovového odpadu

 

Upozorňujeme, že kovorý odpad je možné odkládat u staré hasičárny v průběhu celého roku

výtěžek z prodeje kovového odpadu je určen na podporu SDH Hraběšín a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí v obci

 

Komunální odpad

 

Pro tříděný odpad jako sklo, plasty, papír, nápojové kartony, jsou v obci umístěny nádoby na třídění. 

 

Kovový odpad, který lze ukládat u staré hasičárny před zámkem.

 

Elektro a nebezpečný odpad, jako pneumatiky, baterie, obaly od barev a olejů lze ukládat u staré hasičárny před zámkem.

 

Ošacení určené pro charitu lze ukládat o kontejneru v okolních obcích, případně v Čáslavi.

 

Na stránkách www.facebook.com/pages/Hrab%C4%9B%C5%A1%C3%ADn/126296490775012?sk=photos_stream&tab=photos_albums naleznete historické fotografie z Hraběšína.

Pokud máte k dispozici podobné, nebo i dokumenty související s obcí Hraběšín, budeme rádi za jejich zapůjčení. 

 

 

 

Masopustní průvod masek

 

Fotografie  www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10202832381281747&id=126296490775012

 

Fotografie z plesu pořádaného Mysliveckým sdružením Podskalí a Sborem doborovolných hasičů Hraběšín

www.svoboda.info/galerie/plesy/foto-myslivci-a-hasici-si-v-hrabesine-uzili-tradicni-zimni-ples.html

Fotografie z Masopustního průvodu v Hraběšíně

www.facebook.com/media/set/?set=a.449190928485565.102739.126296490775012&type=1&l=46fe15a403

 

Fotografie z Dětského karnevalu v Hraběšíně pořádaného MŠ Krchleby

www.facebook.com/pages/Hrab%C4%9B%C5%A1%C3%ADn/126296490775012?ref=hl#!/media/set/?set=a.446698195401505.102401.126296490775012&type=1¬if_t=like

Fotografie z mysliveckého plesu

www.svoboda.info/galerie/plesy/foto-z-mysliveckeho-plesu-v-hrabesine-jste-mohli-vyhrat-zajimave-ceny.html?searched=hrab%C4%9B%C5%A1%C3%ADn&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1

 

Připravili jsme pro Vás fotogalerii Ochotnického divadelního spolku, který v naší obci dříve působil.

Galerii budeme dále rozšiřovat o získané fotografie. Přispět můžete i Vy pokud máte doma staré fotografie, případně plakáty nebo program.

Z kapacitních důvodů těchto stránek je galerie dostupná na odkaze

www.facebook.com/media/set/?set=a.292858477452145.68815.126296490775012&type=3

 

 

Kontaktní formulář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

https://www.instagram.com/hrabesin/

Kontakt

Obecní úřad Hraběšín Hraběšín 14, 286 01, p. Čáslav
okr. Kutná Hora
Czech Republic
Obecní úřad : 00 420 327 377 670
Starosta - Jiří Malý : 00 420 724 189 436
Místostarosta - Jiří Grád 00 420 732 601 047
info@hrabesin.cz